لنگه دری وین تک
پروفیل میانی وین تک
وس متحرک
زوار شیشه تک جداره
زهوار شیشه ساده
زوار شیشه دوجداره
پروفیل قوطی
نبشی وین تک