قاب پنجره وین تک
لنگه پنجره وین تک
لنگه دری وین تک
پروفیل میانی وین تک
وس متحرک
زوار شیشه تک جداره
زهوار شیشه ساده
زوار شیشه دوجداره
پروفیل لوله وین تک
پروفیل قوطی
نبشی وین تک